Informujemy, że firma Conflo Joanna Nowak ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap I, realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

Postępowanie przetargowe nr 1/17
W związku z tym informujemy o ogłoszeniu przetargu na „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w firmie CONFLO Joanna Nowak w ramach projektu pt.: „Audyt i strategia wzornicza szansą na rozwój CONFLO Joanna Nowak” w ramach realizacji ww. projektu.

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z złącznikami:
Zapytanie ofertowe
Załączniki 1-6:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym
3. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US
4. Wykaz projektów zrealizowanych przez Oferenta
5. Wykaz ekspertów oddelegowanych przez Oferenta do realizacji przedmiotu zamówienia
6. Oświadczenie eksperta

 

Załącznik do zapytania ofertowego CONFLO

Zapytanie ofertowe

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty