36-062 Zaczernie 188

515 145 644

Fonds de l'UE

Informujemy, że

firma Conflo Joanna Nowak ubiega się o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Etap I, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa: I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

 

Postępowanie przetargowe nr 1/17 W związku z tym informujemy o ogłoszeniu przetargu na „Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w firmie CONFLO Joanna Nowak w ramach projektu pt.: „Audyt i strategia wzornicza szansą na rozwój CONFLO Joanna Nowak” w ramach realizacji ww. projektu.

 

W załączeniu poniżej zapytanie ofertowe wraz z złącznikami:

Zapytanie ofertowe Załączniki 1-6:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie Wykonawcy o niepozostawaniu w stosunku powiązania z Zamawiającym

3. Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US

4. Wykaz projektów zrealizowanych przez Oferenta

5. Wykaz ekspertów oddelegowanych przez Oferenta do realizacji przedmiotu zamówienia

6. Oświadczenie eksperta

 

Załącznik do zapytania ofertowego CONFLO

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty