A dobroć Pana Boga naszego niech będzie nad nami! I wspieraj pracę rąk naszych, dzieło rąk naszych wspieraj!

Ps, 90, 17

Realizacja projektu

Przedsiębiorstwo Conflo Joanna Nowak realizuje projekt nr POPW.01.02.00-18-0002/20 pn. „Rozwój eksportu firmy Conflo Joanna Nowak” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020 oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Cel projektu: Wprowadzenie na nowe rynki zagraniczne ( niemiecki i szwajcarski) produktów firmy CONFLO w postaci Ogrodów Zimowych.

Wartość projektu: 795 072.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 549 440.00 PLN